Academicians
             
     
Zeng Zhao-lun     Liu Da-gang     Liang Shu-quan     Wang Bao-ren
(1899-1967)   (1904-1991)   (1912-2006)   (1907-1986)
Chemist.Elected as CAS Academician in 1955.Director of ICCAS(1955-1957).   Chemist.Elected as CAS Academician in 1955.Director of ICCAS(1957-1967 1977-1981).   Chemist.Elected as CAS Academician in 1955.   Chemist.Elected as CAS Academician in 1980.Deputy Director of ICCAS.
     
  Jiang Ming-qian     Qian Ren-yuan     Jiang Li-jin     Xu Duan-fu
(1910-1995)   (1917-2003)   (1919-2008)   (1934-2006)
Chemist.Elected as CAS Academician in 1980.   Chemist.Elected as CAS Academician in 1980.Deputy Director.Director of ICCAS(1977-1985).   Chemist.Elected as CAS Academician in 1980.   Chemist.Elected as CAE Academician in 1995.
     
Huang Zhi-tang  (1928-)   Zhu Qi-he   (1924-)   Zhu Dao-ben   (1942-)   Bai Chun-li  (1953-)
Chemist.Elected as CAS Academician in 1991.   Chemist.Elected as CAS Academician in 1995.   Chemist.Elected as CAS Academician in 1997.Deputy Director.Director of ICCAS(1988-2000).   Chemist.Elected as CAS Academician in 1997.Deputy Director of ICCAS(1992-1996).
       
Tong Zhen-he   (1937-)   Jiang Long   (1933- )   Yao Jian-nian   (1953-)   Wan Li-jun (1957-) 
Chemist.Elected as CAS Academician in 1999.
 
  Chemist.Elected as CAS Academician in 2001.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2005.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2009.
           
Jiang Lei (1965-)   Zhao Jin-cai (1960-)   Li Yong-fang (1948-)    Han Bu-xing (1957-)
Chemist.Elected as CAS Academician in 2009.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2011.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2013.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2013.
           
Liu Yun-qi (1949-)   Li Yu-liang (1949-)        
Chemist.Elected as CAS Academician in 2015.   Chemist.Elected as CAS Academician in 2015.        

Copyright © Institute of Chemistry,Chinese Academy of Sciences
Zhongguancun North First Street 2,100190 Beijing, PR China
TEL: 86-10-62554001 86-10-62554626 FAX: 86-10-62559373 86-10-62569564